Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Οικονομικών
Λεωχάρους 2, 10562 - Αθήνα, Τηλ.Κέντρο: 210 3238339, 210 3238317, FAX: 210 3238317, e-mail: osyo@osyo.gr

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Έχει εγκριθεί από το 6ο Συνέδριο

Α. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός ίδρυσης του παραπάνω λογαριασμού και απεργιακού ταμείου, είναι η βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής θέσης των εργαζομένων, που καλύπτει συνδικαλιστικά η Ο.Σ.Υ.Ο. και η μερική αποκατάσταση των τυχόν μειώσεων της θέσης τους αυτής από:

  1. Απρόβλεπτα γεγονότα (ασθένεια, γεγονότα ανωτέρας βίας όπως σεισμός, πλημμύρες, θεομηνίες κλπ).
  2. Περικοπή αποδοχών λόγω συμμετοχής σε απεργίες, που έχεις εξαγγείλει ή συμμετέχει η Ο.Σ.Υ.Ο.

Μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξης πνεύματος συνεργασίας και βελτίωσης του πολιτιστικού επιπέδου των εργαζομένων και την ανάγκη τους για ψυχαγωγία, διοργανώνονται ή επιδιώκεται συμμετοχή σε κατασκηνώσεις, εκδρομές συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις εικαστικών  κλπ.

Ο παραπάνω λογαριασμός, μπορεί ακόμα να συμμετέχει στα έξοδα ίδρυσης ή συμμετοχής στη λειτουργία βρεφονηπιακού σταθμού για τα παιδιά των εργαζομένων.

Β. ΕΣΟΔΑ

Έσοδα του παραπάνω λογαριασμού και απεργιακού ταμείου, είναι τα ποσά που προέρχονται από

  1. Κράτηση  5 €.
  2. Επιχορήγηση από Ο.Σ.Υ.Ο., Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ.
  3. Δωρεές και λοιπούς πόρους.

Τα ποσά των εσόδων της παρ. Β1, δεσμεύονται τουλάχιστον κατά το 1/3 υποχρεωτικά υπέρ του απεργιακού ταμείου.

Γ. ΕΞΟΔΑ

Έξοδα είναι όλα τα ποσά που καταβάλλονται σε βάρος του παραπάνω λογαριασμού, για την επίτευξη των σκοπών που περιγράφονται στην παρ. Α΄.

Δ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η Διοίκηση ασκείται από τριμελή επιτροπή, η οποία ορίζεται από το Δ.Σ. της Ο.Σ.Υ.Ο., η δε θητεία της είναι ίδια με αυτή του Δ.Σ.

Μέλη της επιτροπής μπορούν να ορίζονται και υπάλληλοι εκτός Δ.Σ. της Ο.Σ.Υ.Ο., με την προϋπόθεση να είναι μέλη του Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας.

Η επιτροπή παρακολουθεί και κινεί τον λογαριασμό, που μπορεί να τηρείται εκτάκτως σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα με πανελλαδική λειτουργία καταστημάτων. Τα ποσά και οι δικαιούχοι όπου απαιτείται, ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. οι δε πληρωμές διενεργούνται μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών από την τριμελή επιτροπή. Η επιτροπή τηρεί βιβλίο κίνησης λογαριασμού και πρακτικών και μπορεί με απόφασή της να κατανέμει αρμοδιότητες μεταξύ των μελών της. Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παραπάνω λογαριασμού, είναι αποκλειστικά οι συμμετέχοντες στην κράτηση 1% υπέρ Ο.Σ.Υ.Ο.

Ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της επέμβασης, προβλέπεται επιχορήγηση από 300 -2700 ευρώ.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή της Ο.Σ.Υ.Ο. στο τέλος κάθε περιόδου, μαζί με την έκθεση για τα οικονομικά της Ο.Σ.Υ.Ο., αναφέρεται ξεχωριστά και για τον παραπάνω λογαριασμό.

Πρόσφατες Ανακοινώσεις ...


Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Οικονομικών
Λεωχάρους 2
10562, Αθήνα
Τηλ.Κέντρο: 210 3238339
210 3238317
FAX: 210 3238317
e-mail: osyo@osyo.grΑριθμός επισκεπτών